หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้409คน
ผู้ชมเมื่อวาน383คน
ผู้ชมเดือนนี้9359คน
ผู้ชมเดือนก่อน13119คน
ผู้ชมทั้งสิ้น220000คน
ฝ่ายนิติบัญญัติ

พ.ต.อารมย์ เงาคูขัน
ประธานสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด
  
นายนฤพนธ์ ทองห่อ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด
  
  
นายนิกร คุ้มนิล
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด
  

นายปัญญา พันธุ์พร้อม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายหนึ่ง เกาะลอย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายศิระ ไกรจินดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายประชม ดอกแย้ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายนิวัฒน์ ม่วงนิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นางปราณี พรายแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายทองโรจน์ อยู่ยืน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายปิยะวัตน์ ม่วงนิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายสะอาด ทำคล่อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นางสุรินทร์ หะหวัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

นายวินิจ บัวเผื่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

นายไกรสีห์ วีระวราพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

นายบุญเลิศ ไหมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

นายมะโนช เทศทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3