หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้371คน
ผู้ชมเมื่อวาน383คน
ผู้ชมเดือนนี้9321คน
ผู้ชมเดือนก่อน13119คน
ผู้ชมทั้งสิ้น219962คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวปศุสัตว์ ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ขอเชิญประชาชนชาวบางคูวัดเข้าร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง หนังสือรับรองผลสรุปคะแนนความพึ่งพอใจ
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ตามเอกสารแนบ)
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบางคูวัด
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง เจตนารมณ์ของนายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองบางคูวัด
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองบางคูวัด
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองบางคูวัด
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงข้อมูลข่าวสารทาง Facebook
ร่วมแสดงความคิดเห็น ยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 (ตามไฟล์แนบ)
ประกาศแจ้งดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 20 กันยายน 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ขอเชิญประชาชนชาวบางคูวัดเข้าร่วมโครงการเวทีประชาคมเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี และร่วมทำประชาพิจารณ์ในการพัฒนาตำบล ในวันที่ 16 กันยายน 2561
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันที่ 4 กันยายน 2561 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ขอเชิญผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลบางคูวัด ในวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ ตำหนังหลวงปู่ยิ้ม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ขอเชิญประชาชนตำบลบางคูวัดนำสุนัขและแมว เข้ารับการทำหมันและฉีดวัคซีน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดบางคูวัดใน จองคิวล่วงหน้าโทร 02-157-0845 ต่อ 20 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “บางคูวัดเกมส์” ประจำปี 2561 (คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลดใบสมัคร)
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีเอกสารครบถ้วน)
12 ไอเดียมุมพักผ่อนในบ้าน
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัย
การขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมอาคาร บ้านพักอาศัย
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน กองช่าง เทศบาลเมืองบางคูวัด
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางคูวัด
ปริมาณค่าการวัดก๊าซเรือนกระจก ประจำเดือนมีนาคม 2561
แผนการดำเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในตำบลบางคูวัด
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในองค์กร
ขอเชิญประชาชนชาวตำบลบางคูวัดเข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดบางคูวัดใน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ขอเชิญประชาชนตำบลบางคูวัดนำสุนัขและแมว อายุ 2 เดือนขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 5,9,10 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนวัดบางคูวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ขอเชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
กำหนดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลบางคูวัด ประจำปี 2561 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา)
กำหนดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลบางคูวัด ประจำปี 2561 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา)
ขอเชิญแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ที่จัดขึ้น ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบางคูวัด ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองบางคูวัด
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่องให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางคูวัด อันจะต้องเสียภาษี ประจำปี 2561 รับแบบพิมพ์และกรอกรายการยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำฤดูน้ำหลาก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่องการกำหนดปริมาณน้ำมันที่จะจ่ายและเกณฑ์การกำหนดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำฤดูน้ำหลาก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำฤดูน้ำหลาก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำฤดูน้ำหลาก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำฤดูน้ำหลาก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำฤดูน้ำหลาก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำฤดูน้ำหลาก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำฤดูน้ำหลาก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคปทุมธานี เรื่องแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาบางพื้นที่เป็นการชั่วคราว วันที่ 16 พ.ย. 60 (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคปทุมธานี เรื่องแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาบางพื้นที่เป็นการชั่วคราว วันที่ 15 พ.ย.60 (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำฤดูน้ำหลาก วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3