หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้386คน
ผู้ชมเมื่อวาน383คน
ผู้ชมเดือนนี้9336คน
ผู้ชมเดือนก่อน13119คน
ผู้ชมทั้งสิ้น219977คน
การคมนาคม
การคมนาคม
 
ตำบลบางคูวัดมีเส้นทางคมนาคมที่ใช้สัญจรของประชาชน   ทั้งทางน้ำและทางบก   ปัจจุบันมีทางยกระดับจากรังสิตมาลงที่สี่แยกบางคูวัด   สู่ถนนสาย ๓๔๕
 
                                                                                                                            
จำนวนถนนในตำบลบางคูวัด มีดังนี้
 
)  ถนนลูกรัง                                     จำนวน      ๙        สาย
)  ถนนแอสฟัลต์                               จำนวน       -         สาย
๓) สะพาน    คสล.                              จำนวน      ๒๘      สาย
๔) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     จำนวน     ๒๕      สาย
ประกอบด้วย
๑. ถนนราษฎรบำรุง                             หมู่ที่     ๓,๔,๕,๖,๗
๒. ถนนเลียบคลองเกาะเกรียง                 หมู่ที่     ๑
๓. ถนนเลียบคลองหนามแดง                 หมู่ที่     ๘
๔. ถนนเลียบคลองบางตะไนย์                หมู่ที่     ๕,๖
๕. ถนนเลียบคลองกง                           หมู่ที่     ๑,๑๑
๖. ถนนซอยเงินล้าน                             หมู่ที่     ๘
๗. ถนนเลียบคลองบุ้ง                           หมู่ที่     ๘
๘. ถนนซอยมณีรัตน์                             หมู่ที่     ๑๐
๙. ถนนซอยสวนผัก                              หมู่ที่     ๑
๑๐.ถนนเลียบคลองชมพูเดช                   หมู่ที่     ๑
๑๑.ถนนซอยกาญจนา                           หมู่ที่     ๘
๑๒.ถนนเลียบคลองพระโอย                    หมู่ที่    ๑๒
๑๓..ถนนบ้านผู้ช่วยประเทือง                   หมู่ที่     ๑๒
๑๔.ถนนซอยร่มเย็น                              หมู่ที่     ๑๒
๑๕.ถนนเลียบคลองเห                           หมู่ที่      ๗
๑๖.ถนนซอยอู่หนู                                 หมู่ที่      ๘         
๑๗.ถนนซอยสุชาติพัฒนา                       หมู่ที่      ๘
๑๘.ถนนปลายบัวพัฒนา                         หมู่ที่      ๑
๑๙.ถนนอาสาเฮาส์                               หมู่ที่      ๒
๒๐.ถนนซอยสามกำนัน                          หมู่ที่      ๘
๒๑.ถนนโรงสีข้าวชุมชน                         หมู่ที่      ๑
๒๒.ถนนซอยปู่ยิ้ม                                 หมู่ที่      ๗
๒๓.ถนนแนวคันกั้นน้ำ                            หมู่ที่      ๔,๙
๒๔.ถนนซอยอนามัย ๑                          หมู่ที่      ๔
๒๕.ถนนแนวกั้นน้ำวัดบางคูวัด                  หมู่ที่      ๔
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3